Matrix (Guangzhou) Metamaterials Co., Ltd.

Contact Us
Contact Us

Matrix (Guangzhou) Metamaterials Co.,Ltd.

Add:No.4 Xin An Road Yong He, Guangzhou Economic & Technological Development District, Guangzhou 511356、P.R.China

Tel:+86 (0)20-32222600  Fax:+86 (0)20-32222660  

E-mail:service@matrix-meta.com

Web:http://www.matrix-meta.com


Add:No.4 Xin An Road Yong He, Guangzhou Economic & Technological Development District, Guangzhou P.R.China
E-mail:service@matrix-meta.com
Tel:+86 (0)20-32222600

Address: No.4  Xin An Road Yong He, Guangzhou Economic & Technological Development District,Guangzhou 511356, P.R. China

Tel:+86(0)20-32222600  Fax:+86 (0)20-32222660 E-mail: service@matrix-meta.com